حافظ حقیقی

( حافِظِ حَقِیقی )
{ حا + فِظے + حَقی + قی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اصلی نگہبان، خدائے تعالٰی۔
  • the true God