حول[1]

( حَول[1] )
{ حَول (و لین) }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - قوت، قدرت۔
  • strength
  • power
  • might