حال تال

( حال تال )
{ حال + تال }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حالت، کیفیت، رنگ ڈھنگ، طور طریق۔