ناواجب

( ناواجِب )
{ نا + وا + جِب }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نامناسب، نازیبا، نیز بے جا، غیر ضروری۔
  • improper