نامعدود

( نامَعْدُود )
{ نا + مَع + دُود }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جو شمار میں نہ آئے، ناقابل شمار، ان گنت؛ (مجازاً) بے حد و حساب۔