نامسعود

( نامَسْعُود )
{ نا + مَس + عُود }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نامبارک، منحوس، ناپسند۔