ناگواریت

( ناگوارِیَت )
{ نا + گَوا + رِیت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نامرغوبیت، ناپسندیدگی۔