نادر مثال

( نادِر مِثال )
{ نا + دِر + مِثال }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - منفرد مثال، یکتا نظیر، نادر نمونہ۔