راست مزاج

( راسْت مِزاج )
{ راسْت + مِزاج }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک طبیعَت، معتدل مزاج۔