راست طبیعت

( راسْت طَبِیَعت )
{ راسْت + طَبی + عَت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک مزاج، پرہیزگار، پارسا، سچا۔