رنگ دار

( رَنْگ دار )
{ رَنْگ (نون مغنونہ) + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - رنگین، جو سفید نہ ہو۔