رذالت

( رَذالَت )
{ رَذا + لَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کمینگی، سفلہ پن، فرومایگی، بدمعاشی۔