رزانت

( رَزانَت )
{ رَزا + نَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - متانت، سنجیدگی، وقار، بردباری۔