رخشندگی

( رَخْشَنْدَگی )
{ رَخ + شَن + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چمک دمک، تابانی، آب و تاب۔
  • flash
  • shine
  • lightning