رحج

( رَحَج )
{ رَحَج }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تکلیف، کلفت۔