رایض

( رایَض )
{ را + یَض }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چابک سوار۔