دھوم دھام

( دُھوم دھام )
{ دُھوم + دھام }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شان و شوکت، طمطراق۔