داخلی تاثر

( داخِلی تاثُّر )
{ دا + خِلی + تاث + ثُر }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اندرونی احساس، باطنی اثر۔
  • Incense
  • frankincense;  any fragrant gum or resin
  • aromatic vapour or smoke
  • perfume;  sunlight
  • sunshine
  • heat of the sun
  • the sun;  prickly heat