داخلی جذبہ

( داخِلی جَذْبَہ )
{ دا + خِلی + جَذ + بَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - احساس، دلی جذبہ، اندرونی کیفیت۔