داخلی کیفیت

( داخِلی کَیفِیَّت )
{ دا + خِلی + کَے (ی لین) + فی + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اندرونی حالت، دلی جذبات و احساسات۔