دارورسن

( دارورَسَن )
{ دار + رو (و مجہول) + رَسَن }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سولی، پھانسی۔