دارالثقافت

( دارُالثَّقافَت )
{ دا + رُث (ال غیر ملفوظ) + ثَقا + فَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - ثقافتی مرکز، شعبہ ثقافت۔