دارالحکمت

( دارُالْحِکْمَت )
{ دا + رُل (ا غیر ملفوظ) + حِک + مَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - شعبہ علم و حکمت، مرکز علم و فن، علمی و فنی کتابوں کا مرکز۔