دارالعمارت

( دارُالْعِمارَت )
{ دا + رُل (ا غیر ملفوظ) + عِما + رَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - قصر، محل۔