داستان خوانی

( داسْتان خوانی )
{ داس + تان + خا (و معدولہ) + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - داستان گوئی، داستان سرائی۔