ڈبل چال

( ڈَبَل چال )
{ ڈَبَل + چال }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیزقدمی، تیزرفتاری۔