ڈھٹارا

( ڈِھٹارا )
{ ڈِھٹا + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دغا باز، فریبی۔