پھپٹ باز

( پھَپَّٹ باز )
{ پھَپ + پَٹ + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مکار، فریبی، فتنہ انگیز، فسادی۔