پھپٹ بازی

( پھَپَّٹ بازی )
{ پھَپ + پَٹ + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکاری، عیاری، فتنہ انگیزی۔