پھپڑ دلال

( پھَپَڑ دَلال )
{ پھَپَڑ + دَلال }
( مقامی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوشامدی، مکار۔