رسیم

( رَسِیم )
{ رَسِیم }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش رفتار، تیز رفتار۔