رسن بازی

( رَسَن بازی )
{ رَسَن + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رسی کا کھیل، بازی گری، (مجازاً) مکاری۔