داخلی مضامین

( داخِلی مَضامِین )
{ دا + خِلی + مَضا + مِین }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دلی جذبات، قلی واردات۔