داد فریاد

( داد فَرْیاد )
{ داد + فَر + یاد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (ظلم و ستم کی بناء پر) واویلا، شورو غل، فریاد۔
  • Cry for help or redress
  • application for justice