دیو استبداد

( دیوِ اِسْتِبْدَاد )
{ دے + وے + اِس + تِب + داد }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جبر و ظلم، (مجازاً) شخصی حکومت، غیر جمہوری بالادستی۔