ایک قیمت

( ایک قِیمَت )
{ ایک (ی مجہول) + قی + مَت }

تفصیلات


متعلق فعل
١ - (دکانداری) ایک بات