ایقان

( اِیقان )
{ اِی + قان }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - یقین، عقیدہ۔