دیو مالائی

( دیو مالائی )
{ دیو (ی مجہول) + ما + لا + ای }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - قدیر روایات واساطیر پر مبنی قصّے اور واقعات۔