دیو مزاج

( دیو مِزاج )
{ دیو (ی مجہول) + مِزاج }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش خُو، نیک خصلت۔