بھوگ بلاس

( بھوگ بِلاس )
{ بھوگ (وائے مجہول) + بِلاس }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سکھ چین، عیش و آرام، حظ نفسانی؛ مباثرت، مجامعت۔
  • luxurious living;  sensual pleasure
  • amorous enjoyment
  • sexual intercourse.