بیراگ

( بَیراگ )
{ بَے (ی لین) + راگ }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نفس کشی، ریاضت، جوگ، فقیری، تیاگ، ایثار۔
صفت ذاتی
١ - جوگی، فقیر، تارک الدنیا۔