بوس[2]

( بوس[2] )
{ بوس (وائے مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شدت، سختی، بلا، فقروفاقہ۔