بلی[1]

( بَلی[1] )
{ بَلی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - طاقتور، قوی، مضبوط (شخص یا چیز) (مجازًا) سردار۔
  • mighty
  • powerful