بری

( بَرّی )
{ بَر + ری }
( عربی )

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - بر یعنی خشکی سے منسوب۔