بکار[2]

( بَکار[2] )
{ بَکار }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - آواز، لفظ۔