بارگی[1]

( بارَگی[1] )
{ بارَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گھوڑا۔
  • Horse