بارگی[2]

( بارَگی[2] )
{ با + رَگی }
( اردو )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چھوٹا خیمہ۔