بختیار

( بَخْتْیار )
{ بَخْت + یار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نصیبہ ور، اقبال مند، خوش بخت، کامیاب۔