بدک

( بَدَک )
{ بَدَک }
( ہندی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قاتل، جلاد، شکاری۔