بدو[1]

( بَدْو[1] )
{ بَدْو }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ابتدا، آغاز۔